בדיקת-נאותות
אקספו ניהול מציעה שירותי בדיקות מימון ללקוחות פרטיים, קבוצות רכישה, לקוחות עסקיים ויזמי נדל"ן, ומספקת אשראי ומימון ללקוחות כל הבנקים.
המימון מוצע בתנאים אטרקטיביים:
•  אישור מהיר וללא עיכובים מיותרים
•  מסלול פירעון גמיש, המתאים ליכולת ההחזר
•  אינו מונע קבלת מימון נוסף  ממקורות אחרים
Expo Management אשראי זמין ללקוחות כל הבנקים !

 • לאחר הפגישה האישית במשרדי החברה והתאמת תנאי המימון לבקשת הלקוח, יערכו מומחים ויועצים מקצועיים
  מטעם Expo Management, בדיקות נאותות משפטיות וכלכליות מקיפות אודות הבטוחה הנדל"נית, אשר תשמש
  להבטחת התחייבויותיו של הלקוח לפירעון המימון במועדו.

  במסגרת הפעילות ובדיקות הנאותות יתבקש הלקוח לספק מסמכים שונים לשם השלמת בדיקות הנאותות.
  צוות יועצי החברה ומחלקת שירות הלקוחות יסייעו ללקוח בהמצאת המסמכים הדרושים לרבות, מתן הסבר על דרכי השגתם.

  בין יתר המסמכים הדרושים לצורך הכנת תיק הבקשה וביצוע בדיקות הנאותות ניתן למנות:
  • נסח טאבו
  • הסכם חכירה והסכם רכישת הזכויות המשועבדות
  • תבע"ות ותוכניות החלות על הנכס
  • העתקי היתרי בנייה
  • שמאויות
  • הסכמים עם שוכרים והסכמי ניהול
  • מסמכים נוספים, אשר יידרשו כחלק מתהליך הבדיקה

  מהי בטוחה נדל"נית
  בטוחה נדל"נית הנה נכס נדל"ן אשר ישועבד לטובת הגוף המממן.
  הבטוחה הנדל"נית, שהנה בבעלות והיא נקייה וחופשית מכל משכנתא/ חוב/ שעבוד/ משכון ו/או התחייבות כלפי צד ג' כלשהו,
  תוערך על-ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומוסכם הפועל מטעם הלקוח ועבור הגוף המממן (על-פי רשימת שמאים מוסמכים ומוסכמים).
  היקף המימון המקסימלי נגזר מתוצאות הערכת השווי אשר תתקבל מהשמאי המוסכם, ובכל מקרה לא יעלה על 60% משווי
  הבטוחה הנדל"נית. הגוף המממן יעמיד את המימון המוסכם לטובת הלקוח כנגד שיעבוד ראשון בדרגה של הנכס הנדל"ני.


  הערכת שווי הבטוחה הנדל"נית
  הערכת שוויה של הבטוחה הנדלנית תתבצע באופן הבא –
  • לקוח שיבקש ליווי באיתור מימון לפעילותיו השונות, יתבקש לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך המופיע ברשימת השמאים
   המוסמכים של הגוף המממן
  • שמאי המקרקעין יכתוב חוות-דעת שמאית ויקבע את ערכה של הבטוחה
  • תוצאותיה של חוות הדעת השמאית והערכת השווי יופנו לגוף המממן, והוא יקבע את התאמת הבטוחה לשעבוד ואת
   סכום המימון המקסימלי שביכולתו להעמיד עבורה

  בדיקת נאותות משפטית
  בדיקת נאותות משפטית הנה בדיקה משפטית המבוצעת על-ידי Expo Management ויועציה המשפטיים, במטרה לבדוק
  באם הבטוחה המוצעת עומדת בתנאים ובסכום המימון הנדרש.
  במסגרת בדיקת הנאותות המשפטית נבדקים פרטי הבטוחה הנדל"נית, על היבטיה המשפטיים:
  • זהות בעלי הבטוחה
  • שעבודים קיימים
  • זכויות נילוות
  • מצב רישום הזכויות
  • בדיקה מול גופים עירוניים
  • התחייבויות
  • הסכמים (לרבות הסכמי שכירות)
  • בדיקות משפטיות נוספות, המותאמות לבטוחה הנדל"נית
  לאחר השלמת תוצאות הבדיקה, יפיקו הבודקים דו"ח משפטי, אשר יחד עם חוות הדעת השמאית, יהוו חלק בלתי נפרד מתיק הבקשה להעמדת המימון.